derzhatel balki

Держатель балки DB Левый 40х190х2 35 руб./шт.
Держатель балки DB Правый 40х190х2 38 руб./шт.